Stay Connected

Mój osobisty BLOG
Architektura w oparciu o geotechnikę

Architektura w oparciu o geotechnikę

  • 19 listopada, 2020
  • by

Geotechnika to nowoczesna dyscyplina inżynierska na styku nauk o Ziemi z jednej strony, a budownictwa czy górnictwa z drugiej.
Dlatego też dyplomowani inżynierowie geotechniki mają dogłębną wiedzę na temat hydro-mechanicznego zachowania luźnych i litych skał, co pozwala im zrozumieć wzajemne oddziaływanie „konstrukcji budowlanych” i „gór”.

Przez budownictwo specjalne, związane z geotechniką należy rozumieć zarówno konstrukcje takie jak: jak wykopy, fundamenty, nasypy, tamy lub hałdy oraz ubytki utworzone do celów technicznych, takie jak tunele, tunele, szyby, kawerny, komory górnicze i podziemne magazyny.
Geotechniczna ingerencja człowieka w pierwotnie niezakłócony stan gór ma miejsce w celu wykorzystania ich jako gruntu budowlanego i przestrzeni górniczej, a także do wydobywania kopalin użytecznych i surowców budowlanych.

Tworzą podstawę wiedzy geotechnicznej:
– nauki przyrodnicze,
– nauki o Ziemi,
– różnorodne nauki techniczne.

Bazując na tym, absolwent inżynierii geotechnicznej posiada specjalistyczną wiedzę z podkategorii inżynierii geotechnicznej, takich jak:
– mechanika gruntu,
– mechanika skał i skał,
– geologia inżynieria, jak również,
– inżynieria fundamentów i budowa skał.

Specjalista, wyposażony w bogactwo wiedzy potrafi rozwiązywać problemy geotechniczne – takie jak wymiarowanie czy pomiary – przy pomocy metod eksperymentalnych, analitycznych i numerycznych.
Warto zaznaczyć, że termin geotechnika (Inżynieria geotechniczna) jest terminem technicznym używanym całym świecie.

Mianem „systemy deskowań” rozumie się systemy, które służą bezpośrednio do betonu jako forma odlewnicza i mają zasadnicze znaczenie dla kształtu i wyglądu powierzchni. Obciążenia wywołane parciem świeżego betonu są przenoszone na elementy usztywniające przez poszycie szalunku i następnie dostarczane do fragmentów nośnych lub przekładających obciążenia, które to są łączone bezpośrednio z systemami.

Systemy deskowań są pomocami konstrukcyjnymi, które składają się zarówno z szalunku, jak i rusztowania wsporczego. Biorąc pod uwagę faktycznie decydujący punkt stateczności, potocznie określany szalunek jest jednocześnie rusztowaniem wsporczym, które musi spełniać wymagania odpowiednich przepisów technicznych. Powszechnie stosowane obejmują stałe konstrukcje pomocnicze (szalunki lub szalunki stojakowe), jak z. B. być stosowane w sufitach, ścianach i kolumnach. Ponadto stosowane są specjalne systemy szalunków ruchomych, do których zalicza się deskowanie przesuwne i przesuwne. Jest to wykorzystywane w szczególności przy budowie elementów pionowych takich jak ściany bądź szyby. 

Odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×